Rappervn.net on Facebook
User banned
Tiền sự bboyrap:
• 24/07/2012, 18h 19' Cảnh cáo bởi b0ym3n_bmt. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 30/05/2012, 22h 02' Cảnh cáo bởi aloneking. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẨU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 25/03/2012, 19h 22' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] duyhiep1995. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 8/03/2012, 12h 07' Cảnh cáo bởi Lệ Uyên. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 20/02/2012, 18h 35' Cảnh cáo bởi helikewin. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 20/02/2012, 09h 22' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] Phd. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)
• 15/01/2012, 09h 59' Cảnh cáo bởi [Dân phòng] bigbigzero. Lý do: Yêu cầu thành viên sử dụng TIẾNG VIỆT CÓ DẤU (Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để xem liên kết này)